Loovaks läbi looduse“ huvialaringi lähtepunktiks on laste kasvatamine läbi looduse, looduse abil ja keset loodust. Joonistamine, meisterdamine ja loodus pakuvad suurepärast tegutsemisrõõmu igale lapsele.

Meie eesmärk on viia laste õppe-ja kasvatustegevus looduskesksest printsiibist lähtuvaks. Seda võimaldab ühest küljest meie mitmekesine ja vahelduv looduskeskkond ning teisalt seisukoht, et mõtlev ja õppida sooviv inimene kasvab siis, kui ta saab rahulikes oludes jälgida ümbritsevat elu, talle antakse võimalus näha, kuulda, katsuda, maitsta ja TEHA. 

Oskuslik juhendamine innustab ja julgustab last ning seeläbi tunneb ta rõõmu oma tööst. Oluline on tabada hetk ja koht ning innustada ja suunata noori sirguvaid kunstnikke omi originaalseid töid looma.
Oluline on mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi. Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse loova tegevuse käigus.