Kogu maailmas alustatakse esimese võõrkeele õppimist juba lasteaias ning mitme-keelsus on kujunenud võtmesõnaks. Seejuures ei pruugi esimeseks võõrkeeleks olla sugugi inglise keel, vaid hoopis teised keeled nagu saksa, prantsuse või soome keel.

Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe-Instituudi initsiatiivil kutsutigi 2007.a. Eestis ellu uus projekt, mis puudutab varast saksa keele õpet juba alates lasteaiast. Eesmärgiks on õpetada mängides, lauldes, liikudes ehk kõiki meeli kasutades ja loominguliste meetodite abil saksa keelt juba varakult. 

Võõrkeele õppimine varases eas on eelkõige mänguline ning lähtub lapse vajadustest ja käitumisest. Lapselt ei nõuta kohe võõrkeeles rääkimist, vaid kuulamist, arusaamist ning öeldule reageerimist. Õpetaja räägib võimalusel ainult võõrkeeles, andes lastele mõista, et ta saab nendest aru, kui nad emakeeles räägivad.

Saksa keele ring kutsub kõiki väikeseid õpihuvilisi liituma!

Gruppi registreerumine toimub e-mailil: tabasalukoolitus@gmail.com või telefonil 5666 6154.

Saksa keele ringi juhendaja on Tabasalu Ühisgümnaasiumi saksa keele- ja klassiõpetaja Krista Savitsch, kes on läbinud 30-tunnilise baaskoolituse „Saksa keel lasteaias“ ja on edukalt juba 3 aastat lasteaedade mudilasi saksa keele pisikuga nakatanud.

Õpetaja Krista on oma esimeselt hariduselt klassiõpetaja. Ülikoolis omandatud tarkuseterad ja kodus sirguvad samaealised lapsed on aidanud paremini mõista väikeste laste maailma ja nende vajadusi. Läbi laulude, mängude, luuletuste, rütmi ja liikumise on mudilased mitme aasta jooksul särasilmselt omandanud väga head algteadmised saksa keeles.